• Home
  •  Certificaat Level voor duurzaamheid

Duurzaam handelen bij PALMBERG

CREW en PRISMA 2 onderscheiden met productcertificaat LEVEL!

De continu groeiende wereldbevolking en de snelle ontwikkeling van bevolkingsrijke landen tot welvarende maatschappijen geven een indruk, voor welke uitdagingen producerende ondernemingen in de komende jaren komen te staan. In tijden van klimaatverandering en toenemende winning van niet-hernieuwbare hulpbronnen worden mens en bedrijf in de toekomst gedwongen anders te denken. Want het is duidelijk dat de aanwezige hulpbronnen niet onbeperkt ter beschikking zullen staan. Daarom moeten vroegtijdig noodzakelijke maatregelen worden genomen om de productie van gebruiksgoederen zodanig te verwezenlijken dat de hulpbronnen ontzien worden. Het thema duurzaamheid wordt zo een centraal punt van een toekomstgerichte ondernemingscultuur.

Het thema duurzaamheid bestaat daarbij uit de drie deelgebieden ecologie, economie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de kern beantwoordt duurzaamheid aan de eisen van de huidige generatie, zonder daarbij de kansen van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te bevredigen in gevaar te brengen. Wat betreft de prestaties die zij moeten leveren betekent dit voor PALMBERG en de gehele kantoormeubelbranche dat zij een consensus moeten vinden op basis van economische, ecologische en sociale criteria. Kantoormeubelen zijn dus duurzamer als deze wat betreft productiviteit, milieuvriendelijkheid, sociale verdraagzaamheid en gezondheid negatieve effecten vermijden en positieve versterken. PALMBERG heeft deze trend vroegtijdig herkend en streeft sinds decennia het doel na om met behulp van zeer moderne productiemethoden en het gebruik van milieuvriendelijke materialen de effecten op het milieu continu te verminderen. Daarom wordt bij PALMBERG al tijdens de ontwikkelingsfase van de eigen producten rekening gehouden met het thema duurzaamheid om de veranderingen in de arbeidsomgeving, die continu in beweging is, optimaal te ondersteunen. Bovendien worden leveranciers en partners op basis van meerdere speciale eigenschappen geselecteerd. Naast kwaliteit zijn dit met name criteria op het gebied van milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast de milieuvriendelijke productieprocessen worden PALMBERG-producten ook gekenmerkt door hun lange levensduur. Dankzij hoogwaardige materialen en een excellente afwerking kunnen PALMBERG-producten meerdere jaren probleemloos worden gebruikt. De directie van de onderneming beschouwt dit als een belangrijke bijdrage aan het thema bescherming van hulpbronnen.

PALMBERG wil dus het milieu beschermen en de maatschappij verantwoordelijk ontworpen en geproduceerde producten aanbieden. Kantoormeubelen en inrichtingsobjecten moeten daarbij beantwoorden aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, functionaliteit en deugdelijkheid en tegelijkertijd voldoen aan vele nationale en internationale normen. De vraag van zakelijke klanten, aanbestedende overheidsinstanties en consumenten naar milieuvriendelijke producten en materialen neemt toe. Om hierop te reageren, heeft PALMBERG daarom besloten om middels een onafhankelijke certificering door derden te bewijzen dat de eigen producten duurzaam zijn. Onafhankelijke certificeringen door derden op basis van erkende normen leveren voor de klant het bewijs, dat de milieuclaims van het betreffende product gebaseerd zijn op belangrijke ecologische prestaties. Met de LEVEL-certificering voor het tafelsysteem CREW en de opbergruimtevariant PRISMA 2 laat PALMBERG duidelijk zien, dat duurzaamheidsaspecten een steeds belangrijker rol spelen in het totale handelen van het bedrijf en in het productaanbod.

LEVEL Zertifikat CREW PRISMA 2

LEVEL – herkenbaar duurzaam

Duurzame kantoormeubelen bieden tegenwoordig een meerwaarde, die zich steeds meer uitbetaalt! Met het productcertificaat LEVEL, dat momenteel als enige certificaat aangeeft of een product uit de kantoormeubelindustrie duurzaam is, wil PALMBERG potentiële klanten een meerwaarde bieden en de hoge standaard van de eigen bedrijfsprestaties nog transparanter tonen. In 2006 heeft een gezamenlijk comité van medewerkers van het „American Standards Institute“ (ANSI) en de Amerikaanse kantoormeubelorganisatie BIFMA zich toegelegd op de uitwerking van een duurzaamheidsnorm. Het resultaat hiervan was de „BIFMA e3-2008-norm over de duurzaamheid van meubelen“. Met het LEVEL-certificaat worden tegenwoordig producten aangeduid, die van productie tot levering voldoen aan ecologische, sociale en economische normen. Daarbij worden niet alleen de toegepaste materialen en het energieverbruik beoordeeld, maar ook de gezondheid voor mens en ecosysteem, alsmede de bereidheid van de onderneming om maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. De norm is daarbij onderverdeeld in de vier elementen materiaal, energie en atmosfeer, gezondheid van mens en milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In Duitsland wordt het LEVEL-productcertificaat toegekend door de firma TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Dit gebeurt aan de hand van een scorekaart op basis van de eisen van de norm op drie niveaus van conformiteit: Zilver, Goud en Platina. Het tafelsysteem CREW en de opbergruimtevariant PRISMA 2 zijn door de accrediterende instantie TÜV Rheinland gecertificeerd voor het BIFMA-LEVEL. Uit de certificering bleek, dat voor beide programma's voldaan is aan de eisen van de Furniture Sustainability Standard en dat hierbij het conformiteitsniveau 2 (Goud) bereikt is.

Ook in de toekomst zal PALMBERG de hoogste eisen blijven stellen aan de eigen kantoormeubelen. De onderneming blijft het als haar verplichting zien om aan de consolidatie van de tot nu toe geleverde prestaties te werken. Om dit te bereiken zal de onderneming de uitdagingen van de toekomst met versterkt engagement blijven aangaan, met name op gebieden als energiebeheer, ecologische voetafdruk en maatschappelijke verantwoordelijkheid

PALMBERG - toekomstgericht denken, duurzaam handelen!