Privacyverklaring

Wij heten u hartelijk welkom op de sites van Palmberg. Uw privacy is een belangrijk thema voor ons. In het volgende statement willen we u graag informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarom vragen we u de volgende informatie, met betrekking tot de privacy, zorgvuldig door te lezen.

1. Naam en adresgegevens  van de voor de verwerking van de gegevens  verantwoordelijke alsook van de  bedrijfsinterne verantwoordelijke voor de privacy:

verantwoordelijke:
PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH
Am Palmberg 9
D-23923 Schönberg

Telefon +49 38828-38-0
Fax +49 38828 38-136
E-Mail: datenschutz@palmberg.de

De bedrijfsinterneverantwoordelijke voor de privacy vanPalmberg is bereikbaar onder bovengenoemd adres, t.a.v. Frau Anne Burmeister, of onder datenschutz@palmberg.de.

2. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alsook  het doel van de gegevensverwerking

a) bij een bezoek aan onze website

Tijdens het oproepen van onze website wordt er door uw browser automatisch informatie aan de server van onze website gezonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenoemde Logfile opgeslagen. Volgende informatie wordt daarbij automatisch verzameld en opgeslagen totdat het automatisch gewist wordt:

 • IP-adres,
 • datum en tijd van de toegang,
 • naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • website, van waaruit de toegang plaats heeft (Referrer-URL),
 • browseridentificatie en zo nodig het besturingssysteem van uw computer alsook de naam van uw access-providers  .

De genoemde gegevens worden door ons voor volgende doeleinden gebruikt:

 • garanderen van een een goede verbinding met de website,
 • garanderen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem alsook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor bescherming van persoonsgegevens is het art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO (in NL: AVG). Ons gerechtvaardigde interesse volgt uit de hierboven genoemde doelstellingen de gegevens te verzamelen. In geen geval gebruiken we uw gegevens met het doel , conclusies over uw persoon te trekken.

Bovendien maken wij bij een bezoek aan onze website gebruik van cookies en tracking tools. Meer informatie hierover vindt u onder alinea 4 en 5 van deze privacyverklaring.

3. Verstrekkenvan gegevens aan derden

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden aan andere als in volgende genoemde doelen.

We geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden, wanneer:

 • u daarvoor naar art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • het verstrekken van gegevens naar art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken noodzakelijk is en er geen reden is te veronderstellen, dat u een overwegend  beschermend belang hebt aan het niet verstrekken van gegevens aan derden,
 • in het geval van verstrekken van gegevens naar art. 6 lid 1 S. 1 lit. c DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, alsook
 • dit wettelijk toegestaan en naar art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor het uitvoeren van een overeenkomst met u noodzakelijk is.

4. Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine bestanden, die automatisch, bij een bezoek aan onze website, door uw browser worden gedownload en op uw eindapparaat (computer/tablet/smartphone enz.)  worden geplaatst. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparatuur en bevatten geen virus, Trojaan of andere schadelijke Software.

In de cookie wordt, in verband met het specifiek gebruikte eindapparaat, informatie afgelegd.  Dit betekent echter niet dat wij daardoor direct kennis over uw identiteit krijgen.

Het gebruik van cookies dient er enerzijds toe, het gebruik van ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Zo maken we gebruik van zogeheten Session-Cookies, om te herkennen, welke pagina´s u op onze site al hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch gewist.

Bovendien maken we voor het optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat opgeslagen worden. Bezoekt u opnieuw onze site, om onze diensten te gebruiken, dan wordt automatisch herkent, dat u onze site al eens bezocht hebt en welke gegevens en instellingen u hebt aangegeven, zodat deze niet nog eens moeten worden ingevuld.

Ook maken we gebruik van cookies, om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te kunnen evalueren (zie alinea 5). Deze cookies maken het voor ons mogelijk, bij een hernieuwd bezoek aan onze site automatisch te herkennen, dat u onze site al eens hebt bezocht. Deze cookies worden telkens na een bepaalde tijd automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doelen om de belangen van ons gerechtvaardigde interesse alsook van derden naar art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO te behartigen.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt echter uw browser zo configureren, dat geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er telkens een aanwijzing verschijnt, voordat een nieuwe cookie wordt aangelegd. Een volledige deactivering van cookies kan als gevolg hebben, dat u niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Analyse-Tools

De hieronder vermelde en door ons ingezette tracking-maatregelen worden op grond van art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO gerealiseerd. Met de  tracking-maatregelen die ingezet worden, willen we een op de vraag afgestemde vormgeving en een voortdurenden optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken we de tracking-maatregelen, om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te kunnen evalueren. Deze interesses dienen als gerechtigd te worden beschouwd ten aanzien van de voorgenoemde instructie. 

De betreffende gegevensverwerkingsdoelen en gegevenscategorieën kunt u in de betreffende tracking-tools vinden.

Google Analytics

Voor een op de vraag afgestemde vormgeving en een voortdurenden optimalisatie van onze website maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited >> https://www.google.de/intl/nl/about/ << (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; hierna: „Google“). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en cookies (zie aliniea 4) gebruikt. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruikt van deze website, zoals

 • browser-type/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-URL (de hiervoor bezochte pagina),
 • hostnaam van de computer die toegang vraagt (IP-adres),
 • tijdstip van de serveraanvraag,

worden naar een server van Google in de USA gekopieerd en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt, om het gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te kunnen leveren die verbonden zijn met het gebruik van de website en het internet en die  het marktonderzoek en een gebruiksvriendelijke vormgeving van de internetsite ten doel heeft. Ook worden deze informaties, indien nodig, aan derden verstrekt, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of als derden deze gegevens in de opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van google samengebracht. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat identificatie niet mogelijk is (IP-Masking).

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijkerwijze niet meer alle funkties van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van door de cookie vervaardigde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin download en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen gegevensregistratie

Alternatief tot de  browser-add-on, met name bij browsers van mobiele eindapparatuur, kunt u de registratie door Google Analytics ook verhinderen, als u op deze link klikt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor deze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser verwijderd, dan moet de opt-out-cookie opnieuw geplaats worden.

Meer informatie over de privacy in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

Opdrachtgegevensverwerking

We hebben met Google een overeenkomst over de opdrachtgegevensverwerking gesloten en zetten de strikte voorwaarden van de duitse privacyautoriteit volledig om.

6. Social Media Plug-ins

Social Media Plug-ins, zoals b.v. Facebook, worden door ons niet gebruikt.

7. Recht voor betrokkene

U heeft het recht:

 • volgens art. 15 DSGVO informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verlangen. In het bijzonder kunt u informatie over de gebruikte doeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorie van ontvangers, tegenover wie uw gegevens werden of worden gepubliceerd, de geplande periode van het opslaan van de gegevens,  het bestaan van het recht op correctie, het wissen, het beperken van deverwerking of bezwaar aantekenen, het bestaan van een reclamatierecht, de herkomst van uw gegevens, zover deze niet door ons werden verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventueel duidelijke informatie over de details verlangen;
 • volgens art. 16 DSGVO onmiddellijk een correctie van foutieve of het compleet maken van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
 • volgens art. 17 DSGVO  het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, in zover niet de verwerking  ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, het nakomen van een juridische verplichting, op grond van openbare interesses of voor het claimen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke eisen noodzakelijk is;
 • volgens art. 18 DSGVO het beperken van  het verwerken van uw persoonsgegevens te verlangen, in zover de juistheid  van de gegevens door u wordt tegengesproken, de verwerking onrechtmatig is, maar het wissen van deze gegevens door u wordt tegengesproken en wij de gegevens niet meer nodig hebben, echter door u voor het claimen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke eisen noodzakelijk zijn of als u volgens art. 21 DSGVO bezwaar aantekent tegen de verwerking;
 • volgens art. 20 DSGVO uw persoonsgegevens, die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of  het overdragen aan een andere verantwoordelijjke te verlangen;
 • volgens art. 7 lid. 3 DSGVO uw eenmalige toestemming te allen tijde te herroepen. Dit heeft als gevolg, dat we de gegevensverwerking, gebaseerd op deze toestemming,
 • volgens art. 77 DSGVO een bezwaar in te dienen bij een inspectiedienst. Doorgaans kunt u zich hiervoor melden bij de inspectiedienst van uw gebruikelijke woonplaats of.

8. Recht op aantekenen van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO verwerkt worden, heeft u het recht, volgens art. 21 DSGVO bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in zover hiervoor redenen zijn, die verband houden met uw specifieke situatie of als het bezwaar gericht is op  direct mail. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op aantekenen van bezwaar, dat zonder het aangeven van een specifieke situatie door ons wordt uitgevoerd.

Mocht u bezwaar aan willen tekenen, dan is het voldoende een e-mail te schrijven aan datenschutz@palmberg.de

9. Gegevensbescherming

We gebruiken binnen het websitebezoek het veelgebruikte SSL-systeem (Secure Socket Layer) in verbinding met de hoogste coderingsgraad, die door uw browser wordt ondersteund. Normaal gesproken gaat het daarbij om een 256 Bit codering. Als uw browser geen 256-Bit codering ondersteund, dan gebruiken we de 128-Bit v3 technologie. Of een pagina van onze website gecodeerd wordt overgenomen, herkent u aan de gesloten sleutel of het slot-symbool in de onderste balk van uw browser.

In het algemeen maken we gebruik van passende technische en organisatoriche beschermingsmaatregelen, om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen het ongeoorloofd toegang krijgen van derden. In het geval van het verwerken van persoonlijke gegevens wordt de informatie in gecodeerde vorm overgenomen, om een misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden inovereenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend herzien en verbeterd.

10. Actualiteit en wijzing van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is actueel geldig met stand november 2019.

Door het verder ontwikkelen van onze website en het aanbod daarover of op grond van aangepaste wettelijke of ambtelijke richtlijnen, kan het noodzakelijk worden deze privacyverklaring aan te passen.

Dit is de Nederlandse vertaling van de „Datenschutzerklärung“ van de organisatie. Enkel de originele Duitse versie is wettelijk  op juistheid gecontroleerd.